His Excellency's Message

Tuan yang Terutama Mejar Jeneral (b)
Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan
bin
Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin
Pesuruhjaya Tinggi
Negara Brunei Darussalam


بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas nikmatnya luas, yang memberikan kita kesempatan untuk bersama di United Kingdom, jauh di perantauan dengan niat serta pengorbanan semata-mata untuk menimba ’ilmu’ yang sangat dituntut bagi generasi bakal pemimpin dimasa akan datang.

Saya bagi pihak Suruhanjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di London, United Kingdom ingin mengucapkan selamat datang ke laman web Unit Penuntu-Penuntut yang berkonsepkan ‘user friendly' terutama kepada para pelajar yang akan memulakan atau melanjutkan pengajian di United Kingdom dan Ireland serta orang ramai. Saya percaya lawatan para pelajar sekalian ke laman web ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai aktiviti-aktiviti Unit ini dan juga bagaimana Unit ini dapat membantu menyelesaikan masalah dihadapi khasnya yang berkaitan dengan akademik, kesejahteraan, dan kebajikan para pelajar. Saya menyeru para pelajar sekalian agar memanfaatkan sepenuhnya perkhidmatan laman web Unit ini. Jadikan laman web ini sebagai rakan untuk menambahkan ilmu kerana banyak tip dan panduan yang terdapat di dalam laman web ini.

Dalam kesempatan ini Saya menyeru para pelajar supaya sentiasa ingat bahawa saudara semuanya adalah diantara para pelajar yang sangat beruntung diberikan peluang serta kepercayaan menimba ’ilmu’ di United Kingdom dan Ireland. Ambillah peluang ini dengan penuh keikhlasan dan niat yang telus dengan harapan untuk menempuh kejayaan dengan kecemerlangan sebagai pelaburan pulangan kepada negara.

Kecemerlangan para pelajar semua adalah harapan Raja dan negara, ayah dan ibu serta guru-guru yang dikasihi. Saya ingin mengingatkan diri Saya dan semua para pelajar mengenai hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang kita kasihi yang menginginkan kita untuk sentiasa berdiri teguh dengan falsafah Melayu, Islam dan Beraja (MIB). Falsafah ini adalah sebagai benteng kepada kita semua dalam menghadapi pelbagai cabaran budaya di negara asing. Saya menyeru bahawa disamping kita menimba ilmu, adalah diingatkan supaya para pelajar untuk sentiasa berusaha mencari masa dalam pembacaan dan menimba ’ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan dengan berkat memuliakan Al-Quran, saudara para pelajar akan dilimpahkan dengan rahmat kejayaan, InsyaAllah.

Akhirnya, Saya mengingatkan kepada para pelajar untuk sentiasa terus mendukung ikrar Taat Setia yang tidak berbelah bahagi kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kerajaan baginda. Kita mendoakan semua para pelajar dikekalkan keimanan dan sentiasa maju jaya di dalam semua lapangan pengajian masing-masing. Amin Ya-Raabal ’Alamin.